hplogo
HP SDLT/DLT Storage Media
!

HP DLT IV 40/70/80GB Data Cartridge C5141F

!
40 GB native kapasite

HP DLT Cleaning Cartridge C5142A

!

HP SDLT I 220/320 GB Data Cartridge C7980A

!
160 GB native kapasite

HP SDLT 1 Cleaning Cartridge C7982A

!

HP DLT VS160 Cleaning Cartridge C8016A

!

HP SDLT I Bar Code Labels Q2003A

!

HP DLT Bar Code Labels Q2004A

!

HP SDLT II Bar Code Labels Q2006A

!

HP SDLT II 600GB Data Cartridge Q2020A

!
300 GB native kapasite